• Alléén A-Merk producten
  • Assortiment gericht op volwassenen en kinderen
  • Snelle levering
  • Maatwerk met cilinders mogelijk
  • Gratis verzenden vanaf €75,-
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en garantiebepalingen Zwembrilopsterkte.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen op de site van Zwembrilopsterkte.nl, zoals vermeld op Zwembrilopsterkte.nl, en op alle met Zwembrilopsterkte.nl aangegane overeenkomsten.
Zwembrilopsterkte.nl is een handelsnaam van Trademedia.nl; P/a Ringspoor 105, 2908 BD Capelle aan den IJssel; Kvk te Rotterdam 24465022; BTW-nummer NL170975290B01; www.trademedia.nl; www.zwembrilopsterkte.nl; service@trademedia.nl. Mailen kan 24 uur, 7 dagen per week. Telefonisch zijn wij eveneens te bereiken op telefoonnummer 0031 (0)6 410 15 9 62. Telefonisch zijn wij te bereiken van maandag tot en met zaterdag van 11h00 tot 18h00. Bij geen gehoor is het verzoek een voicemailbericht achter te laten en of direct een mail te sturen naar eerder genoemd mailadres OF een Whatsappbericht naar: 0031 (0)6 410 15 9 62.

1.2. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Indien tussen deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan prefereren de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden bovenop de Algemene Voorwaarden, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald. Handleidingen en of uitlegkaarten van producten van leveranciers kunnen tevens essentieel gebruiksinformatie voor de concument bevatten en zijn in sommige gevallen bindend in gebruik.

1.3. Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4. Eventuele algemene- en of overige voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Zwembrilopsterkte.nl schriftelijk is ingestemd.

1.5. De internetsite van Zwembrilopsterkte.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6. Onder "klant" wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Zwembrilopsterkte.nl is aangegaan of zal aangaan. 

1.7. Door het gebruik van de internetsite van Zwembrilopsterkte.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden. Bij het bestellen en accorderen plaatst de klant de definitieve order door te klikken op de bestelknop "Plaats bestelling met betaalverplichting".

1.8. Zwembrilopsterkte.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

1.9.Indien tussen deze algemene voorwaarden en of de voorwaarden 'ruilen en retourneren' enige tegenstrijdigheden zijn geconstateerd prefereren altijd de wettelijke bepalingen vanuit de Wet (koop op afstand), gevolgd door deze algemene voorwaarden en hierna de voorwaarden 'ruilen en retourneren'.

1.10. Zwembrilopsterkte.nl verkoopt online en heeft nadrukkelijk géén fysieke winkel, vanuit de Nederlandse wet nadrukkelijk aangemerkt als 'webwinkelondernemer'.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten
2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Zwembrilopsterkte.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email adres. Deze overeenkomst kan door Zwembrilopsterkte.nl herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Zwembrilopsterkte.nl dit aan de klant meedelen binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.4. De klant en Zwembrilopsterkte.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.2 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Zwembrilopsterkte.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5. Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden hanteren wij de bepalingen vanuit de Wet koop op afstand. Voor speciaal op klantspecificatie gemaakte producten gelden uitzonderingen, onder andere voor retourneren.

2.6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist verstrekken de standaard klantgegevens, zoals naam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en overige bestel- en of toegevoegde receptgegevens.

2.7. Indien een klant een bijlage (bijvoorbeeld een recept) bij een bestelling voegt, veelal alleen bij een product op klantspecificatie, is de klant zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juiste ingevulde gegevens bij de bestelling. De eventueel door de klant toegevoegde bijlage dient voor zwembrilopsterkte.nl, als extra verificatie op de "1 op 1 overeenkomstigheid" van de ingevulde gegevens, niet op de juistheid of volledigheid. De ingevulde gegevens op de order preferen boven de gegevens welke in de bijlage zijn toegevoegd.

2.8. Op het moment Zwembrilopsterkte.nl onvolledigheid van de ingevulde gegevens constateert zullen wij de klant wel zo goed als mogelijk vragen om gegevens te verifieren en of alsnog aan te vullen. Doel is de bestelling op de korte termijn in behandeling te nemen. In deze zin verstaan wij onder de onvolledigheid het missen van de gegevens expliciet en alléén op de Sph-waarde (Sph), Cilinderwaarde (C), As-waarde (as) en de pd-afstand(pd). De pd-waarde is de 'pupil-distance', of wel de hartafstand tussen de ogen veelal aangegeven met bijvoorbeeld een waarde van 31/31, 32.5/32.5, et cetera. Per klant zijn deze gegevens uniek, dus variabel. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van diens eigen unieke, danwel uniform gestandaardiseerde, (product)waarden bij de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en (indien van toepassing) de verzendkosten. Bij bestellingen of in het geval van special aanbiedingen of acties kan het voorkomen dat er geen verzendkosten worden gerekend. In deze gevallen neemt Zwembrilopsterkte.nl de verzendkosten voor haar rekening.

3.2. Speciale aanbiedingen of acties zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Deze aanbiedingen zijn altijd marktconform-concurrend en zullen nimmer worden aangeboden onder door Zwembrilopsterkte.nl betaalde inkoopprijs, exclusief BTW en verzendkosten.

3.3. De klant is de prijs verschuldigd die Zwembrilopsterkte.nl in haar bevestiging conform Artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Zwembrilopsterkte.nl worden gecorrigeerd.

3.4. Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zwembrilopsterkte.nl.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: - vooruitbetaling via bank, ideal, mastercard, visa, paypal, maestro of verschillende achteraf betaalmethodes. Zwembrilopsterkte.nl faciliteert de verschillende betaalmethoden om onze klanten beter van dienst te zijn. Klanten kiezen zelf bewust voor de gekozen betaalmethode en eventueel extra hieraan gekoppelde betaalkosten. 

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Zwembrilopsterkte.nl heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen altijd ten laste van de klant. Zwembrilopsterkte.nl betaald slechts alleen de betaaltransactiekosten voor de betaling van de Paymentprovider (intermediair betaaldienst), tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Zwembrilopsterkte.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

4.4 Zwembrilopsterkte.nl biedt de geheel vrijblijvende mogelijkheid voor de consument tot achteraf betalen. De keuze staat de klant vrij. Wanneer de consument kiest om de bestelling achteraf te betalen met Billink of een andere partij. Bij betaling met Billink controleert men Realtime jouw gegevens op kredietwaardigheid. Indien je, als consument, niet in aanmerking komt om achteraf te betalen heb je direct de mogelijkheid om alsnog af te rekenen via een andere betaalmethode. In het geval je wel bent toegelaten zal je bestelling door Zwembrilopsterkte.nl worden geaccepteerd en uitgeleverd. Wij zullen het product verzenden en namens Billink een losse factuur per e-mail. Deze factuur vanuit Billink dient binnen 14 dagen betaald te worden. De 14 dagen betaaltermijn gaat in op de dag van levering van het product door Zwembrilopsterkte.nl. Zwembrilopsterkte.nl heeft Billink gemagtigd tot het uitvoeren van het achteraf betalen.

4.5 Indien bij de keuze van de betaling met Billink niet binnen 14 dagen wordt betaald zal je door Billink worden herinnerd ten behoeve van jouw openstaande schuld. Let op dat dit extra kosten met zich mee kan brengen. Wanneer na enige herinneringen en termijnen niet betaald wordt aan Billink zou het kunnen voorkomen dat de kosten door middel van een incassobureau en/of deurwaarder op termijn wordt geincasseerd. Betaal daarom altijd op tijd. Dit voorkomt extra hoge kosten voor deurwaarders, et cetera.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van overzicht bestelde artikelen, prijs- en bestelnummer.

5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Zwembrilopsterkte.nl ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. De uiterste leveringstermijn is drie weken na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn drie weken is na ontvangst van de betaling. 

5.3 Bij een levertijd langer dan drie (3) weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Uiterlijk na de derde week neemt Zwembrilopsterkte.nl hierover contact op met de klant. Zwembrilopsterkte.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Zwembrilopsterkte.nl streeft ernaar vertragingen binnen drie (3) werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.

5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. 


Artikel 6. Annuleren, retourneren en ruilen
6.1 De klant heeft, in geval van een consumentenkoop, een afkoelingsperiode van 15 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten en of speciaal voor u bestelde of op klantspecificatie vervaardigde producten.

6.2 Het product kan alleen ongebruikt, schoon en in de originele verpakking geretourneerd worden. De producten dienen in een gesloten/gesealde/onbeschadigde en originele verpakking (al dan niet met opgaaf van reden) te worden geretourneerd. In alle gevallen zijn de retourneringskosten voor rekening en risico van de klant. Indien de gehele bestelling wordt geretourneerd dan wordt het volledige aankoopbedrag (consumenten-koopprijs inclusief verzendkosten) binnen 7 dagen teruggestort.

6.3 Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd dan zal de aankoopsom van het geretourneerde deel van de bestelling worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

6.4 De klant kan binnen 1 week na levering een artikel dat defect is ontvangen, retourneren met volledig terugbetaling van het aankoopbedrag. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van Zwembrilopsterkte.nl, mits het geen versturen onder rembours betreft en mits de verzending via PostNL geschiedt. De klant dient de kosten van de retournering in de eerste instantie te betalen, waarna ook terugbetaling van deze kosten zal plaatsvinden.

6.5 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen 7 werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel.

6.6 Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging (bijvoeging) van de originele factuur of het ingevulde retourformulier. De klant ontvangt bij iedere bestelling een digitaal retourformulier.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Voor de door Zwembrilopsterkte.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Zwembrilopsterkte.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Bij defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Zwembrilopsterkte.nl voor rekening van de klant. De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Zwembrilopsterkte.nl.

7.2 Zwembrilopsterkte.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Zwembrilopsterkte.nl. Zwembrilopsterkte.nl is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Zwembrilopsterkte.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht; - als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; - producten welke zijn gebruikt, zijn beschadigd of zodanig zijn verminkt dat geen verkoop meer mogelijk is.

7.5 De klant is verplicht Zwembrilopsterkte.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Zwembrilopsterkte.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

7.6 Het is mogelijk dat Zwembrilopsterkte.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Zwembrilopsterkte.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.7. Mocht de klant medische of aanverwante (oog)problemen hebben; is het altijd raadzaam medisch advies in te winnen bij een (oog)specialist alvorens het product door klant wordt gebruikt. Gebruik van enigerlei gekochte producten van Zwembrilopsterkte.nl is voor volledig eigen risico klant. De klant kiest zelf bewust het gekozen producten en of de eventueel hierbij behorende gekozen sterkte

7.8. Op basis van de aanpassingen in de Wet koop op Afstand heeft de klant het recht voor eigen- rekening en risico het product te testen. De bepalingen vanuit de Wet koop op afstand zijn hierbij leidend. Uitzondering zijn speciaal op klant gefabriceerde producten. Op het moment er geen vermelding staat dat het product speciaal voor de klant is gefabriceerd, bijvoorbeeld met de tekst op de factuur "Op specifieke klantspecificatie" en of "Ja, voor de klant opmaat gemaakt". Mag u er gewoon vanuit gaan dat het product geretourneerd kan worden.

7.9. Zwembrilopsterkte.nl adviseert altijd de handleiding bij het aankochte product te raadplegen alvorens het gebruik van het product. De verantwoordelijkheid van het wel/niet lezen van de handleiding en of gebruikshandleiding ligt geheel bij de consument. Op klantverzoek zullen wij een digitale versie van de handleiding nazenden. In de handleiding staat tevens omschreven hoe de de verschillende producten van Zwembrilopsterkte.nl gebruikt kunnen worden. Vanuuit Zwembrilopsterkte.nl is het dringende advies deze gebruiksaanwijzingen goed op te volgen met tot doel de leversduur van het product en het gebruik van het product door de klant te verlengen.

Artikel 8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Zwembrilopsterkte.nl niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Zwembrilopsterkte.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwembrilopsterkte.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1 Zwembrilopsterkte.nl zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

10.2 De registratie van de persoonsgegevens is beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL, https://.

10.3 Zwembrilopsterkte.nl neemt de van toepassing zijnde Nederlandse privacyregels- en wetgeving in acht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Zwembrilopsterkte.nl of overeenkomsten gesloten met Zwembrilopsterkte.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam/Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Artikel 12. Diversen
12.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Zwembrilopsterkte.nl, p/a Ringspoor 105, 2908 BD Capelle aan den IJssel, of naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (via contact).

12.2 Zwembrilopsterkte.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen emails binnen twee werkdagen te beantwoorden.

12.3 De kleuren van afbeelding en/of de afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

12.4 De Zwembrilopsterkte.nl is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle genoemde prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Zwembrilopsterkte.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

12.5 Wij vragen u tijdens het bestelproces goed het adres te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mocht uw adres niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen.

12.6. Op het moment wij zijn gesloten in verband met vakantie gelden de afwijkende levertijden zoals aangegeven op Zwembrilopsterkte.nl. 


Artikel 13. Auteursrechten
13.1 De inhoud en de afbeeldingen van de Zwembrilopsterkte.nl is volledig eigendom van Zwembrilopsterkte.nl onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.

13.2 Materiaal op de website is volledig eigendom van de Zwembrilopsterkte.nl. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal.

13.3 Zwembrilopsterkte.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

13.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien u vragen heeft omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, of in het algemeen omtrent oogafwijkingen, oogmetingen en of oogziektes, dient de klant steeds een arts of andere gekwalificeerde specialisten, opticien, optrimist, en of andere hulpverleners te consulteren.

Laatste wijziging algemene voorwaarden: 8 februari 2018 om 12h30. De wijzigingen in deze Algemene voorwaarden betreffen samengevat:
- Toevoeging extra betaalmethoden (o.a. Creditcard, Paypal, Maestro en Achteraf betalen). Keuze van betaalmethode en wijze van afrekening voor bestelde producten voor rekening klant;
- Telefonische bereikbaarheidstijden Zwembrilopsterkte.nl aangepast;
- Betaalmethode Bilink toegevoegd, artikel 4 aangepast en aangevuld met artikel 4.4. en 4.5.

veilig betalen

© Zwembrilopsterkte.nl 2016 - 2019

Beoordeling door klanten: 8.9 / 10 - 391 beoordelingen
Zwembrilopsterkte.nl gebruikt Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden om de website & winkelwagen goed te laten werken. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Wettelijke verplichte melding